fbpx

English

מכירה זמנית של כלי סעודה לגוי

מכירת כלי סעודה לגוי במקום הטבלתם

כלי אוכל שהיו שנרכשו מנכרי חייבים בטבילה במקווה כשר (שו"ע יו"ד קכ,א), ולדעת פוסקים רבים חיוב הטבילה הוא מהתורה (ראה אנציק' תלמודית בערך טבילת כלים).

כלי שאין כלל אפשרות לטבלו

לדעת רבים מהאחרונים, גדר חיוב טבילת כלים הוא 'גדר מצוה' ולא 'גדר מתיר', [היינו מצוה לטבול את הכלי, ואף אסור להשתמש בו ללא טבילה, אך לא הטבילה יוצרת את ההיתר, אלא קיום המצווה (ראה ביה"ל שכג,ז)]. אם כן, כאשר אין יכולת לטבול את הכלים יש למכרם [או לתנם במתנה] לגוי עד שיהיה אפשר לטבול.

הקנאה לגוי

מבואר בשו"ע (או"ח שכג,ז; יו"ד קכ,טז) שמי ששכח להטביל כלי חדש לפני שבת, רשאי לתתו במתנה לגוי ולשאול ממנו. אמנם הט"ז הגביל זאת עד יום ראשון, שאז ילך לטבול את הכלי. הבא"ח (ש"ב מטות ח) כתב שכלים גדולים במיוחד או עשויים מחומר שביר, נהוג בעירו שלא להטבילם כלל, והמוכרו לגוי תבוא עליו ברכה.

מכירת כלים זמנית

מאחר וישנם מצבים בהם יהודי לא נמצא בסמיכות למקווה כלים ויש לו צורך לעשות שימוש בכלים חדשים כמו לדוג' במהלך טיול בחו"ל או חו"ח כאשר הוא נמצא בבידוד, אנחנו מציעים שירות טבילת כלים רגילים לגוי באופן זמני.

בשירות ניתן למכור כלי מטבח הזקוקים לטבילה ואינם חשמליים לתקופה זמנית של חודש ימים (29 יום). בסיום החודש, המכירה תפקע מאליה וצריך יהיה לטבול את הכלים במקווה בברכה. במידה ואדם רוצה לטבול את הכלים לפני סיום החודש, הוא יכול לטבול אותם בלי ברכה ומיד תיפקע המכירה, ללא צורך ליידע אותנו. זהו אחד מתנאי שטר המכירה לגוי.

המכירה מתקיימת במתכונת של אחת לשבוע בימי רביעי.
ברכישת "כרטיס" מכירה, במחיר סמלי של 10 ש"ח, ניתן למכור את כל הכלים הזקוקים לטבילה עבור משפחה אחת.
 

.

הרב מנחם פרל,

ראש מכון צומת