fbpx

English

מכירת כלים בתקופת ווירוס קורונה

מכירת כלי סעודה לגוי במקום הטבלתם

כלי אוכל שהיו שנרכשו מנכרי חייבים בטבילה במקווה כשר (שו"ע יו"ד קכ,א), ולדעת פוסקים רבים חיוב הטבילה הוא מהתורה (ראה אנציק' תלמודית בערך טבילת כלים).

כלי שאין כלל אפשרות לטבלו

לדעת רבים מהאחרונים, גדר חיוב טבילת כלים הוא 'גדר מצוה' ולא 'גדר מתיר', [היינו מצוה לטבול את הכלי, ואף אסור להשתמש בו ללא טבילה, אך לא הטבילה יוצרת את ההיתר, אלא קיום המצווה (ראה ביה"ל שכג,ז)]. אם כן, כאשר אין יכולת לטבול את הכלים יש למכרם [או לתנם במתנה] לגוי עד שיהיה אפשר לטבול.

הקנאה לגוי

מבואר בשו"ע (או"ח שכג,ז; יו"ד קכ,טז) שמי ששכח להטביל כלי חדש לפני שבת, רשאי לתתו במתנה לגוי ולשאול ממנו. אמנם הט"ז הגביל זאת עד יום ראשון, שאז ילך לטבול את הכלי. הבא"ח (ש"ב מטות ח) כתב שכלים גדולים במיוחד או עשויים מחומר שביר, נהוג בעירו שלא להטבילם כלל, והמוכרו לגוי תבוא עליו ברכה.

עידן הקורונה

מאחר וכעת הוראות משרד הבריאות אוסרות לצאת לטבול כלים, אנחנו מרחיבים את שירות טבילת הכלים לגוי לכל הכלים. מכירת כלים שאינם חשמליים תהיה עד שמשרד הבריאות יתיר לצאת מהבית לכל צורך. לאחר מכן, אקנה בחזרה את הכלים מהגוי והכלים יהיו מחויבים בטבילה בברכה.

המכירה מתבצעת במתכונת של פעמיים בשבוע עד חג הפסח.

ברכישת "כרטיס" מכירה אחד ניתן למכור את כל הכלים הזקוקים לטבילה עבור משפחה אחת.

הרב מנחם פרל,

ראש מכון צומת