fbpx

שטר מינוי שליחות לשתף גוי בחלק מהכלים

אני _______שם המוכר_______ ת.ז. ______________ ממנה בזה את הרב מנחם פרל ו\או אחד או כמה מבאי כוחו, למכור 51% מכל כלי ברשימה שצרפתי לשטר זה. הם יוכלו לעשות זאת בכל דרך קניין שהיא שתתפוס לפי דין תורה, הן בקניין כסף, הן בקניין שטר, הן בקניין אגב, והן בקניין חליפין וסיטומתא ואפילו באחד מהם.

השותף הגוי יוכל להשתמש בכל כלים אלו לכל שימוש של אכילה, אך בלא לפגוע בכל שימוש שהוא של המנויים ובלא לפגוע לא בכשרות ולא בתקינות הכלים, וכן לא ישתמש בהם בשעות שהכלים משמשים אותי. המכירה לא תתבטל גם אם השותף ישתמש בכלים שלא כראוי, אך עליו יהיה לשאת באחריות כל נזק שיגרום לכלי.

השותף יתחייב, כי על כל כלי שהוא יוציא מרשותו של מנוי בלא רשות המנוי, הוא יתחייב בתשלום כל שווי הכלי בתוספת 10%, קנס על הפרת תנאי השותפות.

יותנה עם השותף בבירור, באופן המועיל לפי דין התורה, ולהבדיל לפי חוקי מדינת ישראל, כי רשות בידי המנויים לקנות מחדש כל כלי וכלי בשעה שירצו אם יעשו בו מעשה קניין כלשהו החל מ24 שעות לאחר חתימת ההסכם עם השותף. עוד יותנה כי אם יינזקו הכלים בידי כל גורם שהוא לא יפוצה השותף והוא מוחל בזאת על זכותו לתבוע תשלום על נזקי הכלים.

הותנה כי קנייני השותפות והתנאים במכירה יחולו באופן המועיל הן לפי דין תורה והן לפי חוקי המדינה ואפילו כפי אחד מהם, וכל לשון מסופקת בשותפות זו תתפרש לקיום השותפות ולא לביטולה.

עוד הותנה, כי מכירת כלים שאינם חשמליים, ככל ויהיו כאלה (באישור רבני מכון צמת) תוקף המכירה יהיה ל29 יום בלבד.

פעולת המכירה תחול בנפרד על כל כלי וכלי בפני עצמו, ואם יחול ביטול מטעם כלשהו לכלי מסוים, לא תתבטל מכירת שאר הכלים הכלולים במכירה זו.

כל כלי שיוכח כי הוטבל במקווה הכשר לטבילת כלים, לא יחול עליו הסכם השותפות עם הגוי כלל.

על החתום __________________