fbpx

שטר שותפות בכלי בין נציג מכון צומת לבין גוי

 

אני __מנחם פרל ת.ז. ____ מוכר בזה לעואד בטיחאת [להלן השותף] ת.ז_____ סך 51% מכל כלי וכלי השייכים למנויים שמינו אותי למכור חלק מכליהם לגוי, הנמצאים ברשימה המצורפת לשטר זה. הוסכם כי השותף _ עואד בטיחאת יוכל להשתמש בכל כלים אלו לכל שימוש של אכילה, אך בלא לפגוע בכל שימוש שהוא של המנויים ובלא לפגוע לא בכשרות ולא בתקינות הכלים, וכן לא ישתמש בהם בשעות שהכלים משמשים את המנויים.

המכירה לא תתבטל גם אם השותף ישתמש בכלים שלא כראוי, אך עליו יהיה לשאת באחריות כל נזק שיגרום לכלי. המכירה תחול על כל הכלים הרשומים ברשימה המצורפת לכאן. הקונה ישלם מקדמה של יותר מש"פ בעד כל כלי והתחייב לשלם את היתר לפני שימושו בו.

עם זאת השותף מתחייב, כי על כל כלי שהוא יוציא מרשותו של מנוי בלא רשות המנוי, הוא יתחייב בתשלום כל שווי הכלי בתוספת 10%, קנס על הפרת תנאי השותפות. ביחס לכלים מהרשימה המצורפת (שנשלחה בהודעות ווטס אפ לשותף), שאינם חשמליים, תוקף המכירה הוא ל29 יום בלבד, מהתאריך העברי הנקוב בראש השטר.

עוד השכרתי ד"א מהקרקע שברשותי לשותף על מנת שיקנה אגב הקרקע את הכלים הנ"ל. הותנה בבירור באופן המועיל לפי דין התורה, ולהבדיל לפי חוקי מדינת ישראל, כי רשות בידי המנויים לקנות מחדש כל כלי וכלי בשעה שירצו אם יעשו בו מעשה קניין כלשהו החל מ24 שעות לאחר חתימת הסכם זה. עוד הותנה כי אם יינזקו הכלים בידי כל גורם שהוא לא יפוצה השותף והוא מוחל בזאת על זכותו לתבוע תשלום על נזקי הכלים. פעולת המכירה תחול בנפרד על כל כלי וכלי בפני עצמו, ואם יחול ביטול מטעם כלשהו לכלי מסוים, לא תתבטל מכירת שאר הכלים הכלולים במכירה זו.

סוכם כי כל כלי שיוכח כי הוטבל במקווה הכשר לטבילת כלים, לא יחול עליו הסכם השותפות כלל. הותנה כי קנייני השותפות והתנאים במכירה יחולו באופן המועיל הן לפי דין תורה והן לפי חוקי המדינה ואפילו כפי אחד מהם, וכל לשון מסופקת בשותפות זו תתפרש לקיום השותפות ולא לביטולה. כל זה נעשה בקניין המועיל דלא כאסמכתא ודלא כטופסא דשטרי בביטול מודעות ובפיסול עדי המודעות. חתימת ידי על מסמך זה תעיד עלי כמאה עדים כי הנני מקנה כל זאת בקניין גמור בכל דרך שתתפוס לפי דין תורה, הן בקניין כסף, הן בקניין שטר, הן בקניין אגב, והן בקניין חליפין וסיטומתא ואפילו באחד מהם. קניין זה בכלים אלו הרי הוא גמור ותופס לכל דין שהוא.

 

בא כח המוכרים:__________ הקונה:________________