fbpx

ימינה ותקווה חדשה מוכרים את התנועה הציונית לתנועה האיסלאמית.
ביום רביעי הקרוב (27.10) יעלה "חוק החשמל" בכנסת שנותן פרס ללאומנות ולעבריינות ומכשיר עשרות כפרים ערבים פורעי חוק ויפגע קשות במשילות מדינת ישראל בנגב והגליל

חוק החשמל של רע"מ מסוכן לשלטון החוק!
מפלגת רע"מ מאיימת לפרק את הקואליציה באם לא יקודם "חוק החשמל" המבקש לחבר לחשמל עשרות אלפי מבנים לא חוקיים. אנחנו פה כדי להתריע שמדובר בהצעת חוק סחטנית, המסוכנת לשלטון החוק ולמדיניות התכנון והבניה. בואו רגע ונסביר את הסיפור:
מדובר בהצעת חוק המבקשת לחבר לחשמל לא רק את המבנים הלא חוקיים הקיימים, אלא גם את כל אלו שייבנו בעתיד. ברור שאישור החוק יוביל לזינוק בבניה לא חוקית. בנוסף, האיסור לחבר לחשמל מבנים שנבנו ללא היתר, הוא אחד מהכלים החשובים של המדינה לבלום את הבניה הבלתי חוקית שהוגדרה "מכת מדינה"

יש היגיון לאשר חיבורי חשמל למבנים העומדים לקראת הסדרה, ושהמדינה מתכוונת להלבין אותם.

תנאי ראשון לכך, שהחוק יחול רק על מבנים שהוקמו לפני 2018 וחקיקת חוק קמיניץ.

התנאי השני הוא שקיימת במקום תכנית מתאר מפורטת שהוגשה על ידי המדינה, ולא על ידי גורמים שונים כגון רשויות מקומיות.

התנאי השלישי הוא הפקדת ערבות בנקאית גבוהה של 40,000 שקלים, שתחולט במידה והתכנית לא תאושר ולא יתקבל היתר בניה.

התנאי הרביעי, שהחוק לא יכלול מבנים שהוצאו לגביהם צווים שיפוטיים או צו מנהלי להריסה.

התנאי החמישי, שהחיבור יהיה חיבור זמני עד שהתכנית תאושר והמבנה אכן יקבל היתר בניה.

גם אתם יכולים להשפיע!

שלחו ווטסאפ ולחצו על חברי הכנסת לקראת ההצבעה על החוק ביום רביעי.